Tečajevi

HRVATSKO ARHIVSKO VIJEĆE
POVJERENSTVO ZA STRUČNI ISPIT ZA ZAŠTITU I OBRADU ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA

Sukladno čl. 7. Pravilnika o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/2004), obavještavamo sve potencijalne kandidate da će se u 2015. održati sljedeći ispitni rokovi:

 9. lipnja 2015. godine u Državnom arhivu u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić, u 10:00 sati.

Temeljem čl. 10. istoga Pravilnika, kandidati su dužni Povjerenstvu podnijeti prijavu za polaganje ispita za koju su potrebne:

•   pisana prijava kandidata putem obrasca PRIJAVNICA
•   ovjerena kopija svjedodžbe o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi (SSS)
•   potvrda ustanove onajmanje 6 mjeseciradnog iskustva zaposlenika na poslovima zaštite i obrade gradiva
•   ispunjena NARUDŽBENICA

NAPOMENA:
Kandidati mogu prijave za navedene rokove podnositi isključivo putem obrasca PRIJAVNICE zajedno sa svim potrebnim prilozima, i to najkasnije do 11. svibnja 2015. godine za rok 9. lipnja 2015. godine.

Prijave molimo slati na adresu:
POVJERENSTVO ZA STRUČNI ISPIT ZA ZAŠTITU I OBRADU ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA
HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV MARULIĆEV TRG 21, 10000 ZAGREB
s naznakom „prijava ispita za djelatnike u pismohranama“.
Molimo kandidate, odnosno ustanove u kojima su zaposleni, da plaćanje izvrše prema ispostavljenom računu Hrvatskog državnog arhiva s obvezom poziva na broj naveden u računu.
O točnom vremenu polaganja ispita kandidati će biti obaviješteni objavom na stranici www.arhiv.hr
Jedinična cijena ispita je 700,00 kn, s PDV-om 875,00 kn (cijena je određena Zaključkom Hrvatskoga arhivskog vijeća donesenom na 14. sjednici održanoj 3. srpnja 2008., odnosno temeljem tumačenja Ministarstva financija KLASA: 410-19/10-01/82, URBROJ:513-07-21-01/10-2 od 24. lipnja 2010.)
Za dodatne informacije molimo obratite se tajnici Povjerenstva, Vesni Šteinglin (tel. +385 1 4801 978, e-mail: vsteinglin@arhiv.hr).