Natječaj

REPUBILKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U GOSPIĆU
Kaniška 17, 53000 Gospić
Tel: 053/560-440, fax: 053/560-441

Klasa: 112-02/17-01/03
Ur.broj: 2125/13-17-01-40
Gospić, 16. listopada  2017.       

 

Predmet: Obavijest o izboru kandidata

                web stranica Državnog arhiva u Gospiću

 

Za radno mjesto domar, portir i vozač u Državnom arhivu u Gospaiću nakon provedenog testiranja odabran je kandidat:

 

 • Milan Dasović, Lički Osik 8/2, 53 201 Gospić; SSS, IV. stupnja nastavnog programa/zanimanja- Elektrotehničar

 

S poštovanjem,

 Ravnatelj:
 Ivica Mataija, prof.

 

Rang-lista

kandidata prema ukupnom broju bodova

ostvarenih na testiranju i intervjuu

 Nakon provedenog testiranja i intervjua Komisija je utvrdila slijedeću rang-listu.

U pismenom dijelu ostvareni su sljedeći bodovi:

 1. Milan Dasović 9/10
 2. Davor Kordić 8/10
 3. Žarko Đorić 8/10

U usmenom dijelu:

 1. Milan Dasović – 15
 2. Davor Kordić – 14
 3. Žarko Đorić – 10

 Ukupan broj bodova ostvarenih na testiranju i  intervjuu:

 1. Milan Dasović – 24
 2. Davor Kordić – 22
 3. Žarko Đorić – 18

 

 

 

 

Klasa: 112-02/17-01/03

Ur.broj:2125/13-17-01-34

Gospić, 13. listopada 2017.

 

Odluka

o kriterijima ocjenjivanja rezultata testiranja i intervjua na natječaju za radno mjesto

domar, portir i vozač

u Državnom arhivu u Gospiću

 1. Na pitanja u pismenom dijelu testiranja kandidati ispisuju odgovore kemijskom olovkom na istom papiru na kojem su ispisana pitanja,  pri čemu mora biti jasno na koje se pitanje odnosi ponuđeni odgovor. Komisija ponuđeni odgovor ocjenjuje bodovno, na način da točan odgovor dobiva 1, a netočan 0 bodova.
 2. Pravo izlaska na intervju stječu kandidati koji su u pismenom dijelu testiranja ostvarili minimalno 30% ukupnog broja bodova.
 3. Na intervjuu, kandidati koji su stekli uvjet iz čl. 2., pred Komisijom izlažu zadanu temu u trajanju do 5 min. Komisija intervju kandidata ocjenjuje ocjenom od 1 do 5.
 4. Najuspješniji je onaj kandidat koji prilikom pismenog testiranja i intervjua ostvari ukupno najveći broj bodova.
 5. U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, uspješniji će biti onaj kandidat koji je u pismenom dijelu testiranja ostvario bolji rezultat.
 6. Rezultate testiranja Komisija će u roku 3 dana od dana održavanja testiranja objaviti na web stranicama Državnog arhiva u Gospiću.

                                                                                                          Predsjednica Komisije:
Marija Fajdić, struč.spec.oec.

Klasa: 112-02/17-01/03
Ur.broj: 2125/13-07-01-32 
Gospić, 6. listopada 2017.                             

 

 

                             

                                                                                                           

OBAVIJEST

KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

DOMAR, PORTIR I VOZAČ 

U DRŽAVNOM ARHIVU U GOSPIĆU

 

Testiranje se sastoji od provjere znanja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja održat će se 12. listopada 2017. godine u 10,00 sati u prostorijama Arhiva, nakon čega slijedi razgovor s Komisijom.

Obavezno ponijeti osobni dokument iz kojeg je moguće utvrditi Vaš identitet te kemijsku olovku.

Preporučena literatura za testiranje:

 1. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97; 64/00; 65/09; 46/17.)
 2. Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04) .

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

Klasa: 112-02/17-01/03
Ur.broj: 2125/13-17-01-28

Gospić, 6. listopda 2017.

Predsjednica Komisije:

      Marija Fajdić

 

 

 

Na temelju članka 8., poglavlje II., točka 3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Državnog arhiva u Gospiću uređen je opis poslova za radno mjesto domar, portir i vozač:

Broj izvršitelja: 1

Poslovi i zadatci koje obavlja:

 • upravlja i rukuje energetskim postrojenjem Arhiva
 • održava i skrbi o instalacijama u zgradi Arhiva (vodovodne, toplovodne, električne), strojevima i uređajima te njihovoj redovnoj kontroli i ispravnosti
 • održava i skrbi se o sredstvima protupožarne zaštite i njihovoj redovnoj kontroli i ispravnosti kao djelatnik zadužen za poslove zaštite od požara sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti od požara
 • vodi predviđene evidencije u svezi pregleda i ispitivanja instalacija i uređaja u zgradi Arhiva te sredstava protupožarne zaštite
 • obavlja svakodnevno redovno dežurstvo
 • evidentira ulaske i izlaske iz zgrade Arhiva
 • obavlja poslove na kućnoj centrali
 • rukuje signalnim uređajem protupožarnog sustava
 • održava i skrbi se o ispravnosti službenog vozila Arhiva
 • obavlja prijevoz službenim automobilom za potrebe Arhiva
 • prema potrebi obavlja i ostale poslove koje mu povjeri ravnatelj

Uvjeti:

 • stupanj obrazovanja, četverogodišnji nastavni program gimnazija ili druga četverogodišnja škola
 • jedna godina radnog iskustva na poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjem
 • položen stručni ispit za ložača centralnog grijanja
 • položen vozački ispit B kategorije
 • obaveza polaganja ispita za zaštitu od požara

 

Na temelju Uredbe o izmjenama i Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 74/17) visina dohotka obračunava se prema:

 •  koeficijentu namještenika radnih mjesta III. vrste: 0,776

 

Na temelju Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (NN 87/17) utvrđuje se:

 •  osnovica za obračun plaće u državnim i javnim službama za 2017. godinu koja iznosi 5.315,24 kn bruto

 

 

 

Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture (Klasa: 112-01/17-01/0474, Ur.broj: 532-06-02-02/6-17-02 od 8. lipnja 2017., čl. 24. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17), a u skladu s odredbama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Arhiva raspisuje

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika na radno mjesto:

DOMAR, PORTIR, i VOZAČ, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:

– IV . stupanj obrazovanja, četverogodišnji nastavni program gimnazija ili druga četverogodišnja škola,

– jedna godina radnog iskustva na poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjem,

– položen stručni ispit za ložača centralnog grijanja,

– položen vozački ispit B kategorije,

– obveza polaganja ispita za zaštitu od požara.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili presliku (osim uvjerenja o nekažnjavanju koje se mora priložiti isključivo u izvorniku) sljedeću dokumentaciju:

– životopis,
– domovnicu,

– dokaz o stručnoj spremi,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za ložača centralnog grijanja,
– uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

 

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu će im se dostaviti pisana obavijest.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja sastoji se iz poznavanja Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97; 64/00; 65/09; 46/17.) te Pravilnika o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04) .

Smatra se da je kandidat koji ne pristupi testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Opis poslova radnog mjesta te podatci o plaći, sadržaj i način testiranja, popis literature te vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljena na web-stranici Državnog arhiva u Gospiću.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:
Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić, s naznakom: »Za natječaj«.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                           Državni arhiv u Gospiću

 

 Objava u NN br: 94/2017

 1. rujna 2017.