Natječaj

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ARHIVSKI TEHNIČAR U DRŽAVNOM ARHIVU U GOSPIĆU

Pisani dio testiranja održat će se 16. siječnja 2015. godine u 10,00 sati u prostorijama Arhiva.

Obavezno ponijeti osobni dokument iz kojeg je moguće utvrditi Vaš identitet te kemijsku olovku.

Preporučena literatura za testiranje:
1.    Pavličević, Dragutin. 2000. Povijest Hrvatske. P.I.P . Zagreb.  (ili drugi autori pregleda nacionalne povijesti)
2.    Hrvatski opći leksikon. 1996. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb  (ili druga enciklopedijska ili slična izdanja)
3.    Ustav Republike Hrvatske

Komisija za provedbu javnog natječaja za radno mjesto arhivskog tehničara u Državnom arhivu u Gospiću donosi

Odluku o kriterijima ocjenjivanja rezultata testiranja i intervjua na natječaju za radno mjesto arhivskog tehničara u Državnom arhivu u Gospiću

1. Na pitanja u pismenom dijelu testiranja kandidati ispisuju odgovore kemijskom olovkom na istom papiru na kojem su ispisana pitanja,  pri čemu mora biti jasno na koje se pitanje odnosi ponuđeni odgovor.  Komisija ponuđeni odgovor ocjenjuje bodovno na način da točan odgovor dobiva 1, a netočan  0 bodova.

2. Pravo izlaska na intervju stječu kandidati koji su u pismenom dijelu testiranja ostvarili minimalno 50% ukupnog broja bodova koji su ne prenose u drugi krug testiranja.

3. Na intervjuu kandidati koji su stekli uvjet iz čl. 2. pred Komisijom izlažu zadanu temu u trajanju do 5 min. Komisija intervju kandidata ocjenjuje ocjenom od 1 do 5.

4. U dijelu provjere znanja rada na računalu kandidat će dobiti praktični zadatak koji će u vremenskom trajanju od 5 minuta riješiti pred Komisijom. Komisija pozitivno riješen zadatka ocjenjuje s 1 bodom, a netočno riješen zadatak s 0 bodova.

5. Najuspješniji je onaj kandidat koji prilikom intervjua i praktičnog zadatka iz informatike postigne najveći broj bodova.

6. U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova, uspješniji će biti onaj kandidat koji je u pismenom dijelu testiranja ostvario bolji rezultat.

7. Rezultate pismenog dijela testiranja  Komisija će u roku 3 dana od dana održavanja testiranja objaviti ne web stranicama Državnog arhiva u Gospiću.

8. Kandidati koji ostvare pravo na intervju o mjestu i vremenu održavanja bit će obaviješteni na web stranicama Državnog arhiva u Gospiću.

Klasa: 112-02/14-01/04                            Predsjednik komisije:
Ur.broj: 2125/13-14-01-82                        Marija Fajdić

 

U Gospiću, 30. prosinca 2014.
Na temelju izdane suglasnosti Ministarstva kulture (Klasa:112-01/14-01/1177, Ur.broj:532-06-02-02/6-14-02 od 19. studenog 2014. g., čl. 24.. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), a u skladu s odredbama  Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada  i sistematizaciji radnih mjesta Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Arhiva raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem zaposlenika na radno mjesto

1.    arhivski tehničar/ka, 1 izvršitelj s punim radnim vremenom, na neodređeno vrijeme.

 • Uvjeti:
  SSS ekonomskog, upravnog i gimnazijskog usmjerenja
 • Poznavanje rada na računalu
 • Obvezno polaganje stručnog ispita

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pravo prednosti pri zapošljavanju kandidati ostvaruju prema posebnim propisima, o čemu su dužni priložiti dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u izvorniku ili presliku (osim uvjerenja o nekažnjavanju koji se mora priložiti isključivo u izvorniku) sljedeću dokumentaciju:

 • dokaz o stručnoj spremi
 • domovnicu
 • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 • životopis

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj o čemu će im se dostaviti pisana obavijest.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ravnatelj Državnog arhiva u Gospiću. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata (povijest, opća kultura, informatika).
Testirat će se i znanje rada na osobnom računalu, kao i komunikacijske vještine kandidata.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesa, podatci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljen na web-stranici Državnog arhiva u Gospiću (najmanje pet (5) dana prije testiranja).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu:
Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 Gospić s naznakom „Za natječaj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Objava, 05.12.2014.

Državni arhiv u Gospiću

 

 

Na temelju članka 8. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Državnog arhiva u Gospiću uređen je opis poslova za radno mjesto:

ARHIVSKI TEHNIČAR

Poslovi i zadatci koje obavlja:

 • radi na poslovima biblioteke i čitaonice
 • vodi kartoteku obavijesnih sredstava
 • vodi kartoteku fondova i zbirki
 • vrši prijam molbi za korištenje arhivskog gradiva i bibliotečnog materijal
 • kopira ili snima
 • vodi evidenciju (knjiga čitatelja – istraživača, knjigu dnevne evidencije)
 • izdvaja oštećene knjige radi konzerviranja
 • obavlja dežurnu službu u Čitaonici Arhiva
 • prema potrebi obavlja i ostale poslove koje mu povjeri ravnatelj Arhiva.

 

Uvjeti:

 • SSS ekonomskog, upravnog i gimnazijskog usmjerenja
 • poznavanje rada na računalu
 • obvezno polaganje stručnog ispita

Na temelju Uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 77/14) visina dohotka obračunava se prema:

 •  koeficijentu arhivskog tehničara: 0,873

Na temelju Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (NN 40/09) utvrđuje se:

 •  osnovica za obračun plaće u državnim i javnim službama za 2014. godinu koja iznosi 5.108,84  kn bruto