Zakonski propisi

Arhivsko zakonodavstvo:

Zakoni:
– Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97,NN 64/00, NN 65/09, NN 61/18)
– Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (NN 178/04)
– Popis imalaca arhivske i registraturne građe prve i druge kategorije u nadležnosti arhiva Hrvatske (NN 15/89)
– Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
– Zakon o zaštiti osobnih podataka (103/03, 118/06, 41/08, 130/11)
– Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07 )

Pravilnici:
– Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04,106/07)
– Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 65/04)
– Pravilnik o stručnom osposobljavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04)
– Pravilnik o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99)
– Pravilnik o predaji arhivskog gradiva arhivima (NN 90/02)
– Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (NN 90/02)
– Pravilnik o evidencijama u arhivima (NN 90/02, 106/07)
– Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10)

Arhivske norme i standardi

  1. Međunarodna norma za opis ustanova s arhivskim gradivom (ISDIAH), 1. izdanje, 2008.
  2. Međunarodna norma za opis funkcija (ISDF), 1. izdanje, 2007.
  3. Međunarodna norma arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji (ISAAR (CPF)), 2. izdanje, 2006.
  4. Electronic Records: A Workbook for Archivists, (ICA Study 16), 1. izdanje, 2005.
  5. Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva (ISAD (G)), 2. izdanje, 2001.
  6. Vodič za upravljanje elektroničkim gradivom s arhivskog stajališta, 1. izdanje, 1999.
  7. ISO 15489: Informacije i dokumentacija: upravljanje spisima (1. dio)
  8. ISO 15489: Informacije i dokumentacija: upravljanje spisima (2. dio)

Izvor: http://arhinet.arhiv.hr/_Pages/ArhivskiStandardi.aspx

Uredsko poslovanje

Uredba o uredskom poslovanju (NN 07/09)
Pravilnik o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akta (NN 38/1988)