Dostava popisa gradiva

Dostava popisa gradiva

 

  • Imatelji gradiva dužni su nadležnom arhivu dostaviti popis svih dokumentacijskih cjelina / zbirki koje posjeduje.
  • Popis mora sadržavati naziv imatelja, vrijeme nastanka i količinu gradiva, medij i vrstu zapisa, opis sadržaja te popis manjih skupina na koje je dokumentacijska cjelina / zbirka podijeljena.
  • O svim promjenama imatelj je dužan obavijestiti nadležni arhiv u roku od petnaest dana.
  • Za svaku dokumentacijsku cjelinu vodi se popis gradiva (podatci o dokumentacijskim skupinama na koje je cjelina podijeljena i arhivskim jedinicama u svakoj pojedinoj dokumentacijskoj skupini s preciznim opisima dokumentacijskih skupina i arhivskih jedinica).
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti i...

    Pročitaj više..

Stručni ispiti za djelatnike u pismohranama

Stručni ispiti

U čl. 8. Zakona propisano je da su stvaratelji i imatelji javnog arhivskog i registraturnog gradiva dužni odrediti djelatnika odgovornog za rad pismohrane, po potrebi i djelatnika u pismohrani koji moraju imati najmanje srednju stručnu spremu i položen stručni ispit za djelatnike u pismohranama.

Program polaganja propisan je Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04).

Ispit se polaže pred stručnim povjerenstvom u Hrvatskom državnom arhivu i područnim državnim arhivima (prema potrebi)

Više informacija o stručnom ispitima možete pogledati na stranicama Hrvatskog državnog arhiva.

Pročitaj više..

Obveze stvaratelja i imatelja

Obveze stvaratelja i imatelja

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, NN 64/00, NN 65/09), propisuje sveobuhvatnu zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva bez obzira u čijem se vlasništvu ili posjedu nalazi te da li je registrirano i evidentirano.

Uvjeti čuvanja i zaštite javnog arhivskog gradiva izvan arhiva i privatnog arhivskog gradiva za koje je utvrđeno da ima svojstva kulturnog dobra uređeni su Pravilnikom o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04, 106/07). Pravilnik se odnosi na sve vrste zapisa i dokumenata, službene i poslovne evidencije i dokumentaciju nastalu, prikupljenu ili korištenu u radu stvaratelja bez obzira...

Pročitaj više..

Kategorizacija stvaratelja

NN 68/2010, Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Gospiću

HRVATSKO ARHIVSKO VIJEĆE

Na temelju članka 6. st. 1. i 4. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (»Narodne novine« br. 90/2002), te odluke Hrvatskog arhivskog vijeća na sjednici od 18. ožujka 2010. objavljuje se

KATEGORIZACIJA

STVARATELJA ARHIVSKOG GRADIVA S PODRUČJA NADLEŽNOSTI DRŽAVNOG ARHIVA U GOSPIĆU

I. KATEGORIJA

1. Ured državne uprave u Ličko-senjskoj županiji s ispostavama i...

Pročitaj više..

Zakonski propisi

Arhivsko zakonodavstvo:

Zakoni:
– Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97,NN 64/00, NN 65/09, NN 61/18)
– Zakon o Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata (NN 178/04)
– Popis imalaca arhivske i registraturne građe prve i druge kategorije u nadležnosti arhiva Hrvatske (NN 15/89)
– Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
– Zakon o zaštiti osobnih podataka (103/03, 118/06, 41/08, 130/11)
– Zakon o tajnosti podataka (Pročitaj više..

Akti Državnog arhiva u Gospiću

Statuti i pravilnici

Statut Državnog arhiva u Gospiću
Cjenik usluga DAGS
Cjenik izdanja knjiga
Pravilnik o radu čitaonice
Katalog informacija DAGS
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu DAG-a
Odluka o izmjena i dopuni pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Državnog arhiva u Gospiću
Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti DAGS-a

Procedura stvaranja ugovorenih obveza
Procedura zaprimanja računa
Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom...

Pročitaj više..

Ustrojstvo

Državni arhiv u Gospiću svoje djelatnosti organizira kroz četiri odjela:

 

Opći odjel

Obuhvaća ured ravnatelja, računovodstvene, administrativne i druge poslove organizacije rada Arhiva.

Ravnatelj: Ivica Mataija, prof.
drzavni-arhiv@gs.t-com.hr
053/560-444

Voditelj računovodstva: Danijela Krmpotić
racunovodstvo@arhiv-gospic.hr
053/560-449

 

Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva

Proučava, sređuje i arhivistički obrađuje fondove i zbirke Državnog arhiva u Gospiću, izrađuje obavijesna pomagala te daje informacije o gradivu.

 

Rad s korisnicima: Marija Fajdić
zahtjevi@arhiv-gospic.hr
053/560-447

Lara Prpić
obrada@arhiv-gospic.hr
053/560-445

Ankica Šop
sredjivanje3@arhiv-gospic.hr
053/560-443

 

Odjel za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva

Skrbi o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva kod imatelja, obavlja nadzor nad pismohranama na području nadležnosti Arhiva te brine o preuzimanju gradiva u Arhiv.

Nada Klobučar
vanjska-voditelj@arhiv-gospic.hr
053/560-446

Josipa Braim
vanjska@arhiv-gospic.hr
053/560-448

 

Odjel za dokumentacijsko – informacijske poslove

Skrbi o radu knjižnice i čitaonice Arhiva, radi na informiranju i kulturno– prosvjetnoj djelatnosti te obavlja dežurstva u čitaonici.

Katarina Mataija
knjiznica@arhiv-gospic.hr
053/560-442

Mario Maras
indokgospic@gmail.com
053/658-150

 

O nama

Državni arhiv u Gospiću područni je državni arhiv koji djeluje na području Ličko-senjske županije, osim gradova Senja i Novalje, ali i na području Zadarske županije, za područje općine Gračac i naselja Srb.

Arhiv obavlja arhivsku službu u odnosu na arhivsko i registraturno gradivo državnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima i javnih službi koje djeluju na ovom području, ali i istaknutih obitelji i pojedinaca koji su svojim radom obilježili povijest ovog kraja. Riječ je o gradivu regionalnih upravnih i sudskih tijela, škola, tvornica i kulturnih ustanova koje su stvarale gradivo lokalnog i širega značaja, te razno drugo gradivo koje predstavlja...

Pročitaj više..

Povijest

Kroz cijelu svoju povijest Lika je određena kao područje koje je krvarilo pred raznim osvajačima braneći svoj križ i slobodu časnu. Suprostavljajući se različitim vojskama ona je ostala ranjena, ali časna i nepokorena. U okružju opće opustošenosti bilo je teško sačuvati ostatke ostataka svoje povijesnosti i svog identiteta jer su brojni “ratnici” uništavali sve, pa je razumljivo da je ostalo vrlo malo pisanih dokumenata– arhivskog gradiva, a ono nije organizirano i sustavno prikupljano, čuvano ni obrađivano u samoj Lici.

Do 1999. godine u Lici nikada nije osnovan arhiv koji bi svojom djelatnošću osigurao zaštitu arhivskog gradiva te stvorio uvjete za...

Pročitaj više..