Obavijesti


Odluka o izboru kandidata

 

 

Temeljem članka 24. Statuta Državnog arhiva u Gospiću, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17), a u skladu s odredbama Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, broj 70/16 i 50/17), i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Državnog arhiva u Gospiću, ravnatelj Arhiva raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem zaposlenika:

 1. arhivski tehničar (m/ž) – u III. Odjelu za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom do povratka privremeno nenazočnog radnika (zamjena)

Uvjeti:

– SSS ekonomskog, upravnog i gimnazijskog usmjerenja
– Poznavanje rada na računalu
– Probni rad 60 dana

 1. čistač (m/ž) – u I. Općem odjelu – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom do povratka privremeno nenazočnog radnika (zamjena)

Uvjeti:

– NŠS – završena osnovna škola
– Probni rad 30 dana

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidat dokazuje da ispunjava formalne uvjete natječaja:

– životopis
– uvjerenje o državljanstvu ili presliku osobne iskaznice
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)
– elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, s podacima iz matične evidencije.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) te broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Urednom (potpunom) prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Gospiću, na adresu: Državni arhiv u Gospiću, Kaniška 17, 53 000 GOSPIĆ s naznakom: „Za javni natječaj za radno mjesto – (navesti naziv radnog mjesta)“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Državni arhiv u Gospiću

Objava: 20.07.2018. NN 66/2018.

                                                                                                                                           Ravnatelj:
Ivica Mataija, prof.

 

Na temelju članka 8., poglavlje III., točka 2. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Državnog arhiva u Gospiću uređen je opis poslova za radno mjesto:

– ARHIVSKI TEHNIČAR

Poslovi i zadaci koje obavlja:

 • obavlja preglede arhivskog i registraturnog gradiva kod imatelja na području na kojem Arhiv vrši arhivsku službu
 • sastavlja zapisnik o izvršenim pregledima
 • upoznaje imatelje sa zakonskim propisima iz oblasti zaštite arhivskog i registraturnog gradiva
 • pruža pomoć registraturama u izradbi općeg akta o uređenju uredskog i arhivskog poslovanja i izradbi lista kategorija registraturnog gradiva sa rokovima čuvanja
 • sudjeluje u radu povjerenstva za odabiranje arhivskog i izlučivanje registraturnog gradiva kojem je protekao rok čuvanja
 • obavlja poslove skrbništva nad spremištima
 • prema potrebi obavlja i ostale poslove koje mu povjeri ravnatelj Arhiva 

 

Na temelju Uredbe o izmjenama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 77/14) visina dohotka obračunava se prema:

 • Koeficijentu službenika radnih mjesta III. vrste 0,873 – ZA ARHIVSKOG TEHNIČARA

Na temelju Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (NN 118/17) utvrđuje se:

 •  osnovica za obračun plaće u državnim i javnim službama za 2018. godinu koja iznosi 5.421,54 kn bruto

 

 

Na temelju članka 8., poglavlje II., točka 4. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta Državnog arhiva u Gospiću uređen je opis poslova za radno mjesto:

– ČISTAČ

Poslovi i zadatci koje obavlja:

 • Radi na održavanju čistoće Arhiva
 • Održava prostor ispred i oko zgrade Arhiva
 • Održava i polijeva cvijeće unutar i izvan zgrade Arhiva
 • Neposredno se brine o sigurnosti i zaštiti zgrade i opreme u okviru vremena u kojem obavlja posao
 • prema potrebi obavlja i ostale poslove koje mu povjeri ravnatelj

 

Na temelju Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 25/13) visina dohotka obračunava se prema:

 •  koeficijentu namještenika radnih mjesta IV. vrste: 0,601 – ZA ČISTAČICU

Na temelju Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (NN 118/17) utvrđuje se:

 •  osnovica za obračun plaće u državnim i javnim službama za 2018. godinu koja iznosi 5.421,54 kn bruto

 

  

 

Poštovani,

nakon što smo u prosincu 2017. godine predstavili tiskano izdanje Leksikona Ličana odlučili smo našim korisnicima omogućiti njegovo korištenje i na našim mrežnim stranicama. Nadamo se da će Leksikon i u digitalnom obliku biti zanimljiv i koristan priručnik svim zaljubljenicima u ličku povijest, brojnom ličkom iseljeništvu, zainteresiranim stručnjacima i nastavnicima zavičajne povijesti, umjetnosti i književnosti.

 

Klikom na sliku Leksikon Ličana postaje dostupan za čitanje i pretraživanje.

 

 

 O nama

Državni arhiv u Gospiću područni je državni arhiv koji djeluje na području Ličko-senjske županije, osim gradova Senja i Novalje, ali i na području Zadarske županije, za područje općine Gračac i naselja Srb.

Arhiv obavlja arhivsku službu u odnosu na arhivsko i registraturno gradivo državnih tijela, pravnih osoba s javnim ovlastima i javnih službi koje djeluju na ovom području, ali i istaknutih obitelji i pojedinaca koji su svojim radom obilježili povijest ovog kraja. Riječ je o gradivu regionalnih upravnih i sudskih tijela, škola, tvornica i kulturnih ustanova koje su stvarale gradivo lokalnog i širega značaja, te razno drugo gradivo koje predstavlja...

Pročitaj više..

 Gdje smo

Državni arhiv u Gospiću smješten je u starogradskoj jezgri Gospića u Kaniškoj ulici na kućnom broju 17. Zgrada je zaštićeni spomenik kulture, građena početkom 19. stoljeća za tadašnje vojne potrebe. Početkom 21. stoljeća adaptirana je za potrebe Državnog arhiva u Gospiću, obnovljena i opremljena te pruža najviše standarde čuvanja arhivskog gradiva.

 Radno vrijeme

 • Svaki radni dan 7.30-15.30 sati
 • Rad sa strankama 8 – 13 sati
 • Čitaonica 9 – 14 sati